Wednesday, 18 October 2017

New Wine & het Koninkrijk van God (2): Jezus brengt het Koninkrijk van God

Doopdienst van de Plantagekerk (GKv) in Zwolle. Foto: Patrick Ooms
Jezus brengt het leven in al zijn volheid. Hij herstelt mensen in de liefde van God, geneest de zieken en bevrijdt wie gebonden is aan de machten van zonde en kwaad. Dit is het Koninkrijk van God! Het is gekomen in Jezus en wordt werkelijkheid door Gods Geest.


Deel 2 in een serie van 5 blogs over New Wine en het Koninkrijk van God: wat geloven wij over Jezus, Koninkrijk & Kerk? In dit tweede deel: Jezus brengt het leven in al zijn volheid.

[Deze blogs zijn overgenomen uit het eenmalige New Wine-magazine Proef!, die je kunt bestellen via new-wine.nl.]
Als Jezus zijn leerlingen leert bidden om de komst van Gods Koninkrijk, rekent Hij resoluut af met het idee dat dit Koninkrijk een puur hemelse, geestelijke werkelijkheid zou zijn. Onomwonden leert Jezus ons bidden: “Laat uw Koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde – zoals in de hemel” (Matteüs 6: 9 – 13).
De Anglicaanse bisschop en nieuwtestamenticus Tom Wright zegt het helder:

“De opstanding van Jezus is het begin van Gods nieuwe wereld. God grist mensen niet weg van de aarde naar de hemel, maar Hij brengt de hemel op aarde – het leven in al zijn volheid, in Gods tegenwoordigheid. Dát is wat het Onze Vader ons leert.”
(Tom Wright, Verrast door hoop)

Het is niet Gods bedoeling dat onze zielen voor eeuwig naar de hemel gaan, maar dat zijn Koninkrijk doorbreekt op aarde.

Het Koninkrijk van God, dat mogelijk wordt door de vergeving van onze zonde en onze verzoening met God, gaat heel concreet over vrede op aarde. Het gaat over sociale, economische en ecologische gerechtigheid. Over genezing naar geest, ziel en lichaam. Over bevrijding van de machten van zonde en kwaad. Het betekent goed nieuws voor armen, zieken, onderdrukten – goed nieuws voor een schepping die zucht en lijdt. Wanneer God als koning gaat regeren, breekt het leven in al zijn volheid aan. Dit is het leven dat God heeft bedoeld voor zijn schepping. Het is door Jezus gekomen en wordt werkelijkheid door Gods Geest.

Van schepping naar nieuwe schepping
God schiep de wereld om te delen in zijn liefde en goedheid, en dat plan laat Hij niet los (Kolossenzen 1: 15 – 20). Hij is trouw aan zijn schepping en sloot een eeuwigdurend verbond met de aarde en met alles wat op aarde leeft – met mensen, met dieren en met zijn hele schepping (Genesis 9: 8 – 17). Door de rebellie van de mensheid viel de schepping ten prooi aan de vergankelijkheid, zegt Paulus (Romeinen 8: 19 – 22). Door de zonde kwamen verwoestende krachten de schepping in, zoals ziekte, wreedheid, verbittering, haat en de geestelijke dood. Reikhalzend ziet de schepping uit naar haar verlossing. En die komt! God laat zijn schepping niet los, maar zal haar genezen en vernieuwen!

De Koning komt
In het Oude Testament lezen we dat Israël geloofde dat God over de hele schepping en alle volkeren regeerde (denk aan Psalm 24, 95, 103 en 104). Ooit had God dit krachtig laten zien, toen Hij ingreep in de geschiedenis van zijn volk en hen bevrijdde uit de slavernij in Egypte. Toen Israël eeuwen later in ballingschap werd gevoerd, groeide de verwachting dat God opnieuw zou ingrijpen – en ditmaal voorgoed. Hij zou een vrederijk stichten dat het volle leven zou brengen voor de hele schepping. De profeten spraken over de gezalfde van de Heer, de Messias, die naar Jeruzalem zou komen om Gods Koninkrijk te vestigen – een koninkrijk van heelheid, recht, voorspoed, shalom, dat geen einde zal kennen.

De nieuwe schepping begint!
Dan wordt Jezus geboren, en als koning gaat hij naar Jeruzalem. Voorafgaande aan het publieke optreden van Jezus gebeurt er iets bijzonders. Hij laat zich dopen door Johannes de Doper, in de Jordaan. En dan daalt de Geest op Jezus neer in de gestalte van een duif. En uit de hemel klinkt een stem: “Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde” (Lucas 3: 21-22).
Het zal geen toeval zijn dat dit tafereel bij de Jordaan een spiegeling is van het scheppingsverhaal. We zien de Zoon als het middelpunt, we zien de Geest die over de wateren zweeft, en we horen de Vader die zich verheugt in wat Hij ziet en zegt: “Het is zeer goed!” Zo begon de schepping, als het werk van Vader, Zoon en Geest. En zo – lijkt Lucas te willen zeggen – begint nu de nieuwe schepping.

Goed nieuws
Na zijn doop gaat Jezus, vervuld van de Geest, naar Nazareth en leest in de synagoge voor uit de boekrol van Jesaja. Het is als de ‘inaugurele rede’ van zijn koningschap, waarmee Jezus zegt: “Dit is wie ik ben, en dat is waar mijn Koninkrijk om gaat.”

“’De Geest van de Heer rust op mij,
want hij heeft mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen
heeft hij mij gezonden,
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
en aan blinden het herstel van hun zicht,
om onderdrukten hun vrijheid te geven,
om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’

Hij rolde boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten; de ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. Hij zei tegen hen: ‘Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan.’”
(Lucas 4: 18-21)

Jezus kwam niet alleen voor de vergeving van zonden , maar om het Koninkrijk van God te brengen. En dit is wat het Koninkrijk van God betekent. Als God als koning gaat regeren, breekt zijn heil door in de wereld: volheid van leven voor de hele schepping – het genadejaar van de Heer.
“Ik ben gekomen om het leven te geven in al zijn volheid,” zegt Jezus (Johannes 10: 10). En dit is precies wat Jezus vervolgens doet: Hij geneest zieken, drijft kwade machten uit, houdt maaltijd met de verworpenen in de samenleving en herstelt mensen in hun relaties met elkaar en met God. Jezus brengt vergeving van zonde en daarmee verzoening met God, maar vervolgens ook herstel, genezing en bevrijding, vrede en gerechtigheid: shalom voor Gods schepping.

In New Wine zijn we dáárop gericht: de volheid van het nieuwe leven in Jezus Christus, dat werkelijkheid wordt door Gods Geest. Het christelijke geloof gaat niet alleen over eeuwig zielsbehoud, of over innerlijke ervaringen, maar over vrede voor heel Gods schepping. Het gaat over een wereld waar mensen in vrede en vrijheid samenwonen, over een eerlijke economie, over recht voor wie kwetsbaar is, over goede zorg voor natuur en milieu. Over leven dat opbloeit in de liefde van God.


Deze blogs zijn overgenomen uit het eenmalige New Wine-magazine Proef!, die je kunt bestellen via new-wine.nl. Dit magazine leent zich goed voor bespreking in je huiskring of met je kerkenraad.

Zie ook:

No comments:

Post a Comment