Wednesday, 6 September 2017

Feest van het Koninkrijk - Wat is de rode lijn van dit gemeenteproject?Feest van het Koninkrijk is een verdiepend gemeenteproject rond het Onze Vader, waarin je met elkaar de "basics" van de theologie van het Koninkrijk verkent. Je ontdekt hoe thema's als intimiteit met God, vergeving en verzoening, sociale en ecologische gerechtigheid, en genezing en bevrijding van het kwaad onlosmakelijk verbonden zijn met de doorbraak van Gods Koninkrijk op aarde.

In deze blog geef ik een overzicht van de inhoudelijke rode lijn van dit gemeenteproject: wat is de kern van elk hoofdstuk (en wat zijn de kernbijbelteksten die daarbij horen)? En wat is de kern van elke groeigroep-bijeenkomst?


Feest van het Koninkrijk: thema’s en hoofdlijn

Vooraf dit: het werkboek is zo geschreven dat het gebruikt kan worden voor een verdiepend gemeenteproject met zes themazondagen, wekelijkse groeigroepen en stille tijd thuis. Maar er komt veel aan de orde, dus je kunt prima overwegen om er twaalf weken voor te nemen (met tweewekelijkse groeigroepen). Of maak er het jaarthema van, en neem een maand de tijd voor elk thema. Dat geeft alle ruimte voor extra activiteiten, waarmee je elk thema praktisch handen en voeten geeft. Denk bijvoorbeeld aan:
·         een aanbiddingsavond (thema 1)
·         een natuurwandeling (thema 2)
·         een feestelijke maaltijd voor de hele buurt (thema 3)
·         een avond met ministrygebed (thema 4)
·         een creatieve avond met workshops schilderen en drama rond het thema ‘Geliefde dochters en zonen van de Vader’ (thema 5)
·         een avond van gebed voor de stad of het dorp, of een ‘stille disco’ (thema 6).
Je kunt dit project dan aangrijpen om een boost te geven aan het gebedsleven in de gemeente, met een New Wine-cursus Luisterend bidden of het trainen van een ministry-team. Doe vooral wat past bij jouw gemeente.

Wat is de rode lijn van Feest van het Koninkrijk?

Aan de hand van het Onze Vader staat telkens één thema centraal:

Week 1:       God is onze Vader en wij bidden als zijn geliefde dochters en zonen
(Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden)

De kern is dat wij in Jezus Christus een nieuwe identiteit hebben ontvangen als geliefde kinderen en erfgenamen van de Vader. De Geest van het zoonschap is in ons uitgestort. Het doel van ons bidden is allereerst: dat we dicht bij onze Vader zijn, zijn innige nabijheid zoeken en genieten van wie Hij is.
Zo’n vertrouwelijke omgang met God verandert dit je van binnenuit: je hart raakt gericht op het hart van God. Als kinderen van de Vader worden we steeds meer betrokken in het werk van de Vader.
Kernteksten: Psalm 27: 4; Romeinen 8: 15-17.

Groeigroep
De eerste helft van de groeigroep-bijeenkomst gaat over de vertrouwelijke omgang met God (Psalm 27: 4) en de metafoor van de ‘dans van God’: de drie-ene God nodigt je uit om te delen in zijn liefde en te gaan meebewegen.
De tweede helft van de avond is gebedstijd in drie rondes: aanbidding, persoonlijk stil gebed, en beurtelings bidden voor elkaar.


Week 2:       God maakt zijn schepping heel en wij worden betrokken in die          heelmaking
(Laat uw Koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel)

De kern is dat we als kinderen van de Vader worden betrokken in zijn werk: de komst van Gods Koninkrijk op aarde. Dit Koninkrijk brengt heelheid voor de hele schepping (inclusief sociale en ecologische gerechtigheid, en genezing en bevrijding). Dit Koninkrijk is aangebroken in Jezus, maar het wordt pas volkomen vervuld als Hij opnieuw komt. In die ‘tussentijd’ mogen wij als ‘Gods medewerkers’ zijn Koninkrijk verkondigen in woord én daad.
Kernteksten: Johannes 10: 10; Lucas 4: 18-21.

Groeigroep
De bijeenkomst begint met een filmpje van de christelijke natuurbeschermingsorganisatie A Rocha: Jezus bracht verzoening voor de hele schepping. Hoe kunnen wij in onze eigen buurt iets laten zien van de heelheid en genezing van Gods Koninkrijk?


Week 3:       God brengt recht en nodigt ons uit om een gemeenschap van gerechtigheid te zijn
(Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben)

We leven nu nog in een wereld vol onrecht en gebrokenheid. Maar wij weten dat er een nieuwe wereld komt, waarin God het volle leven heeft hersteld. Wij mogen nu al leven vanuit die toekomst. Elke kerk is geroepen om een gemeenschap van gerechtigheid zijn, die opkomt voor armen en verdrukten – als een voorpost van Gods nieuwe wereld.
Kernteksten: Jesaja 25: 6-9; Psalm 34: 9; Micha 6: 8.

Groeigroep
De bijeenkomst is ditmaal een feestelijke maaltijd, rond Jesaja 25: 6-9 en Psalm 34: 9. De tafelschikking maak je bewust van de wereldwijde familie waarvan je deel uitmaakt: de meeste van onze broers en zussen leven in Christus leven in situaties van armoede en onrecht. Er zijn gesprekskaartjes voor een goed tafelgesprek over hoe je kunt groeien als ‘gemeenschap van gerechtigheid’.


Week 4:       Wij mogen leven in vrijheid – als vergeven mensen die ook elkaar vergeven
                       (Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is)
Jezus verwacht dat wij elkaar vergeven, zoals God ons heeft vergeven. Want wie anderen niet vergeeft, blijft gebonden. God wil dat wij vrije mensen zijn, in wie de wonden uit het verleden kunnen gaan genezen. Gods Koninkrijk breekt in ons door wanneer we in een wereld vol verbittering en achterdocht een vergevende gemeenschap vormen: vergeven mensen die ook anderen vergeven.
Kernteksten: Efeziërs 4: 31 – 5: 2; Matteüs 18: 23 – 35; Hebreeën 12: 14 – 15.

Groeigroep
In deze bijeenkomst ga je in op drie misvattingen over het vergeven van anderen. Ook is er ruimte om concreet stappen te zetten met Jezus: je neemt tijd om God te vragen of er iemand is aan wie je vastzit omdat je niet hebt vergeven. Als je dat wilt, kun je een symbolische stap zetten waarmee je markeert dat je deze persoon overlaat aan God – let go, let God.


Week 5:       God bevrijdt en nodigt ons uit om een bevrijdende gemeenschap zijn
                       (En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze)

Jezus leert ons om realistisch te zijn over het kwaad in de wereld. Dit kwaad kent vier dimensies: de gebrokenheid van de schepping, het kwaad dat anderen ons aandoen, het kwaad dat wij zelf doen, en de realiteit van de satan die erop uit is om ons bij God vandaan te trekken. Als wij weten wie wij zijn in Christus, kunnen we de boze weerstaan en ook voor anderen een bevrijdende gemeenschap zijn.
Kernteksten: Romeinen 8: 38 – 39; Efeziërs 6: 10 – 17.

Groeigroep
In deze bijeenkomst bespreek je de vier dimensies van het kwaad én je identiteit in Christus. Je kunt jezelf – en elkaar – oefenen in het afrekenen met zonde in je leven, door te gaan herkennen welke ‘leugens’ in je denken jou steeds tot die zonde brengen, en daar Gods waarheid tegenover te zetten. Het gespreksmateriaal reikt een oefening aan die je regelmatig kunt laten terugkeren in je groeigroep.


Week 6:       God maakt het waar en Hij nodigt ons uit om te leven vanuit zijn toekomst
(Want van U is het Koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen)
We mogen zeker weten dat Gods nieuwe wereld komt. Daarvoor staat Hij zelf garant. Dat geeft ons moed om tegendraads te leven. De Geest die dán de hele schepping zal vervullen, is nu al in ons uitgestort. We leven dus van ‘de kracht van de komende wereld’ en mogen vrijmoedig getuigen van Gods Koninkrijk.
Kernteksten: Ezechiël 47: 1 – 12; Openbaring 22: 1 – 5; Johannes 7: 37 – 39.

Groeigroep
In deze bijeenkomst bidden we om vervulling met de heilige Geest. Wat leert de Bijbel over de vervulling met de Geest (en over de vrucht, werkingen, gaven en krachten van de Geest)? En hoe kunnen we bidden om vervulling met de Geest? Het gespreksmateriaal reikt een manier aan om dit in de groeigroep vorm te geven.


Zie: www.feestvanhetkoninkrijk.nl voor meer informatie en downloads. Ook kun je het boek hier online bestellen met interessante staffelkortingen voor kerken en bijbelkringen.


No comments:

Post a Comment