Tuesday, 21 February 2017

Waar staat New Wine voor? Visie en kernwaarden

Waar staat New Wine voor? Natuurlijk: we zijn een charismatische vernieuwingsbeweging, maar wat betekent dit? Afgelopen jaar hebben we als bestuur en staf veel tijd genomen om naar God te luisteren, vanuit het besef dat we aan het begin staan van een nieuw seizoen waarin Hij nieuwe dingen wil doen. Vanuit het verlangen om mee te bewegen met wat God aan het doen is in de kerken, richten we ons meer dan ooit op plaatselijke kerken als voorposten van Gods Koninkrijk, in de kracht van de Heilige Geest.

Lees hier de aangescherpte visie en kernwaarden.
New Wine: Proef het Koninkrijk van God!

Wat is de visie van New Wine?

New Wine is een beweging van kerken waarin we elkaar aanmoedigen, inspireren en toerusten om in de kracht van de Geest te getuigen van de komst van Gods Koninkrijk.


Wát willen we als New Wine steeds doen?

(kernactiviteiten)
  • ·       Elkaar aanmoedigen om christelijke geloofsgemeenschappen te zijn die de komst van Gods Koninkrijk verkondigen en waar al iets van dit Koninkrijk kan worden geproefd.
  • ·       Ons samen steeds opnieuw uitstrekken naar vervulling met de Geest (naar de beloofde kracht en de gaven van de heilige Geest).
  • ·       Elkaar praktisch toerusten om getuigende gemeenschappen te zijn waarin de kracht, bedieningen, gaven en werkingen van de Geest volop functioneren.


Hóe willen we dit doen binnen New Wine?

(kernwaarden)

·      We laten ons leiden door Woord en Geest

–    We willen alles wat we geloven, onderwijzen en doen ontlenen aan de Bijbel als het geschreven Woord van God, terwijl we ook leren door te luisteren naar de stem van God en de werkingen van zijn Geest. Als lerende gemeenschap zijn we in de eerste plaats een aanbiddende en biddende gemeenschap, in de verwachting dat God ons wil ontmoeten, vernieuwen en leiden. Binnen New Wine hechten we aan gedegen Bijbelstudie en theologische reflectie én aan ervaringen van Gods Geest, en spelen we het een niet uit tegen het ander.

·      We zijn gericht op heelheid voor de hele schepping

     Het Koninkrijk van God brengt heelheid voor de hele schepping: bevrijding van machten van zonde en kwaad; genezing naar geest, ziel en lichaam; sociale, ecologische en economische gerechtigheid, zodat het leven kan bloeien. Kortom, Gods Koninkrijk brengt het leven in al zijn volheid (Johannes 10: 10). Dit is het leven dat God heeft bedoeld voor zijn schepping, dat door Jezus is gekomen en dat werkelijkheid wordt door Gods Geest. Gods heil maakt het leven heel. Binnen New Wine zijn we dáárop gericht: de volheid van het nieuwe leven in Jezus Christus en door de Geest, voor de hele schepping.

·      We staan volop in het spanningsveld van de ‘tussentijd’

     Het Koninkrijk van God is gekomen in Jezus, maar het laat óók nog op zich wachten. Als gemeente van Christus leven we in de ‘tussentijd’: de nieuwe tijd is begonnen, terwijl de tegenwoordige tijd nog voortduurt - met alle gebrokenheid en het woeden van het kwaad. Pas als Jezus opnieuw komt, breekt de volle werkelijkheid van Gods Koninkrijk aan. Maar nu al ervaren we de kracht van die komende wereld (Hebreeën 6: 5). Binnen New Wine willen we volop in dat spanningsveld blijven staan. We strekken ons steeds verwachtingsvol uit naar het doorbreken van Gods toekomst (bijvoorbeeld in bedieningen van genezing en herstel), terwijl we niet verbaasd zijn als die nog verborgen blijft.

·      We geloven in de lokale kerk als voorpost van Gods Koninkrijk

     De wereldwijde Kerk is het begin van Gods nieuwe schepping: dit is waar de Geest als voorschot is uitgestort, dit is waar Gods toekomst is begonnen. Daarom is elke lokale kerk een voorpost van Gods Koninkrijk. Hier mag het Evangelie daadwerkelijk goed nieuws worden voor mensen – in een concrete geloofsgemeenschap waar Woord en sacrament bediend worden en de Geest tot leven wekt; een gemeenschap van vergeven mensen die ook elkaar vergeven; een gemeenschap van genezing en bevrijding, van gerechtigheid en vrede. Daarom is New Wine een beweging van lokale kerken, die Gods Koninkrijk in woord en daad willen verkondigen (1 Petrus 2: 9).

·      We brengen in praktijk wat we geloven

     We spreken niet alleen over de komst van het Koninkrijk van God en de kracht en gaven van de Geest, we brengen het ook in praktijk. We spreken de woorden en we doen de werken van het Koninkrijk - in navolging van Jezus en delend in zijn zalving (Marcus 16: 15 – 20; Johannes 14: 12; 20: 19 - 22). Als lokale kerken willen we hierin groeien, om te getuigen van Gods Koninkrijk in de kracht van de Heilige Geest. Binnen New Wine bieden we daarom steeds veilige ‘oefenruimte’ om te bewegen in de kracht van de Geest. Dat geldt allereerst voor onze conferenties, seminars en retraites: onderwijs wordt hier steeds gekoppeld aan praktische oefening ter plekke, met alle ruimte om gaandeweg te leren.

·      We nodigen iedereen uit om mee te doen

     Iedere gelovige is geroepen om ontvanger én doorgever van Gods genade te zijn, ieder naar de genadegaven die haar of hem gegeven zijn. Het is mooi om goedgetrainde teams te hebben en daar willen we in investeren (evenwichtig onderwijs en pastorale zorgvuldigheid zijn belangrijk). Maar binnen New Wine zijn we er steeds op gericht om íedere gelovige te activeren, als medewerker van God (1 Korintiërs 3: 9). In de ‘oefenruimte’ die onze bijeenkomsten zijn, leert iedere gelovige door concrete beoefening.

    No comments:

Post a Comment